Stav objednávky
Informace
Zákaznická linka
+420272071200

Informace uveřejněné na internetových stránkách dle článku I. odst. 4 Vnitřního předpisu o ochraně oznamovatelů

Společnost CeWe Color, a. s., IČ: 492 41 338, se sídlem Kloknerova 2278/24, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2111 (dále jen „Zaměstnavatel“), tímto v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, uveřejňuje níže uvedené informace o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného Zaměstnavatelem a o způsobech oznamování Ministerstvu spravedlnosti, specifikaci pověřeného zaměstnance Ministerstva spravedlnosti a Příslušné osoby, včetně jejich telefonního čísla a adresy elektronické pošty či adresy pro doručování oznámení, a informace o vyloučení přijímání oznámení některých osob:

Zaměstnavatel pro účely podávání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému určuje tuto příslušnou osobou:

Jméno a Příjmení: Mgr. Ivana Bělková
Telefonní číslo: +420 606 760 212
Adresa elektronické pošty: ivana.belkova@cewe.cz
Adresa pro doručování: CeWe Color, a.s. Kloknerova 2278/24 Praha 4 Chodov, 148 00
Sídlo kanceláře: CeWe Color, a.s. Kloknerova 2278/24 Praha 4 Chodov, 148 00 (dále jen „Příslušná osoba“)

Oznamující osoba může oznámení o možném protiprávním jednání podat prostřednictvím Zaměstnavatelem zřízeného vnitřního oznamovacího systému těmito způsoby:

 • Ústně (např.: telefonicky)
 • Na žádost Oznamovatele je Příslušná osoba povinna Oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.
 • Písemně:
  a) odesláním prostřednictví poskytovatele poštovních služeb na adresu pro doručování k rukám Příslušné osoby,
  b) prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail), nebo
  c) jeho vhozením do fyzické schránky zřízené Zaměstnavatelem, která je umístěna v areálech Zaměstnavatele a označena logem Zaměstnavatele a názvem „WHISTLEBLOWING“. Schránka je umístěna v CeWe Color, a.s. Kloknerova 2278/24 Praha 4 Chodov, 148 00, v přízemí vedle recepce. Do schránky má přístup pouze Příslušná osoba.

Oznamující osoba může oznámení o možném protiprávním jednání také podat prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti těmito způsoby:

 • Ústně (např.: telefonicky)
 • Na žádost Oznamovatele je pověřený zaměstnanec Ministerstva spravedlnosti povinen Oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.
 • Písemně: (např.: odesláním prostřednictví poskytovatele poštovních služeb na adresu pro doručování k rukám pověřeného zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail) či skrze on-line formulář pro učinění oznámení uvedený na stránkách Ministerstva spravedlnosti)

Ministerstvo spravedlnosti pro účely podávání oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti určuje tohoto svého pověřeného zaměstnance:

Jméno a Příjmení: Mgr. Marek Netočný
Telefonní číslo: 221 997 840
Adresa elektronické pošty: mnetocny@msp.justice.cz

Bližší specifikace způsobů a podmínek pro podávání Oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti je uvedena na těchto internetových stránkách: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni

Oznámení

Oznámení lze činit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamující osoba neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle kterých by ji bylo možné identifikovat. Taktéž v případě anonymního oznámení je vhodné sdělit telefon či e-mail, jehož prostřednictvím se lze při zachování anonymity s oznamující osobou spojit. Nemožnost kontaktu s oznamující osobou může negativně ovlivnit prošetření podaného oznámení.

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

Informace o vyloučení přijímání oznámení od některých osob:

 • Zaměstnavatel vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Zaměstnavatele nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, a sice:
  a) závislou práci konanou v základním pracovněprávním vztahu
  b) službu (dle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.)
  c) dobrovolnickou činnost, odbornou praxi či stáž

V Praze 1. 8. 2023
Za Zaměstnavatele:
Ing. Libor Rambousek, předseda představenstva,
Ing. Lucie Cahlíková, člen představenstva