Ochrana osobních údajů - marketingové akce

I. Úvod

 • Rádi bychom Vám poskytli základní informace ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, či chcete poskytnout za účelem registrace na námi pořádanou společenskou, marketingovou, sportovní či podobnou akci.

II. Kdo jsme?

 • Jsme společnost CeWe Color, a.s., se sídlem Kloknerova 2278/24, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 49241338, registrovaná u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 2111, poskytující celou škálu fotografických služeb pod značkami CEWE nebo FOTOLAB.
 • Ve vztahu k Vašim osobním údajům jsme samostatným správcem osobních údajů, tedy rozhodujeme, které osobní údaje je možné si vyžádat, za jakým účelem a na základě jakého právního titulu budou zpracovávány. Určujeme také způsoby a prostředky jejich zpracování a neseme odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou.

III. Jak nás můžete kontaktovat ohledně Vašich osobních údajů?

 • pokud budete mít jakékoliv dotazy, požadavky týkající se Vašich osobních údajů či budete chtít uplatnit svá práva subjektu údajů, můžete nás kontaktovat následovně:
 • písemně formou dopisu/ oznámení nebo osobně na adrese sídla správce: CeWe Color, a.s.; Kloknerova 2278/24, Chodov, 148 00 Praha 4
 • elektronicky na e-mailovou adresu: osobni-udaje@cewe.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 272 071 200

IV. V souladu s jakými právními předpisy zpracováváme Vaše osobní údaje?

 • Vaše osobní údaje jsou a budou zpracovávány na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které se stane účinným od 25. května 2018 (dále také jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

V. Proč Vaše osobní údaje potřebujeme?

 • Rádi se s Vámi potkáváme, a proto pro Vás připravujeme různé společenské, sportovní a jiné akce (např. dny otevřených dveří, promo akce, školení atd.), kterých se můžete dobrovolně zúčastnit. Pro účely registrace účasti na takové akce jsme připravili webový formulář, kde Vás žádáme o vyplnění osobních údajů. Tyto osobní údaje nám slouží pro to, abychom pro Vás mohli akci řádně připravit a případně Vás kontaktovat za účelem potvrzení Vaší registrace, zaslání pořadatelských informací, připomínky apod. Právním titulem zpracování je náš oprávněný zájem (marketing). Bez poskytnutí takových osobních údajů Vás nemůžeme řádně předem zaregistrovat.

VI. Jaké osobní údaje nám pro tyto účely stačí a kdo nám pomáhá při zpracování?

 • Vaše osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, telefon a emailová adresa. V případě akce s omezeným počtem návštěvníků Vás budeme žádat také o doplnění počtu případných dalších osob, které Vás budou doprovázet. Pokud chcete, můžete také doplnit počet dětí a jejich přibližný věk, neboť zpravidla chystáme pro naše malé hosty drobné překvapení.
 • Osobní údaje pro tyto účely zpracováváme pouze interně jako seznamy v listinné či elektronické podobě a dále prostřednictvím našeho informačního systému, případně emailingového softwaru, které nám mohou poskytovat externí společnosti. Webový formulář je umístěn na našich webových stránkách www.cewe.cz nebo www.fotolab.cz, které jsou poskytovány a spravovány naší mateřskou společností CEWE Stiftung & Co. KGaA se sídlem -26133 Oldenburg, Meerweg 30-32, Německo. Data jsou uchovávána také na serverech mateřské společnosti v Německu.

VII. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje pro tyto účely uchovávat?

 • Vaše osobní údaje v rozsahu dle bodu 6. výše zpracováváme do doby skončení námi pořádané akce. Následně je z databáze odstraníme a pro jiné účely je již nepoužíváme (např. pro zasílání jiných obchodních sdělení). Pro naše interní účely si vytváříme pouze anonymní statistiky o počtu účastníků.

VIII. Předáváme Vaše osobní údaje do zahraničí?

 • S výjimkou provozu webového formuláře na našich webových stránkách, které jsou spravovány naší mateřskou společností v Německu, a uchovávání dat na jejích serverech tamtéž (viz bod 6 výše), nedochází k předávání osobních údajů uvedených v článku 6. výše do jiných zemí EU. Vaše osobní údaje do třetích zemí (mimo EU) nepředáváme vůbec.

IX. Pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů z pořádaných akcí

 • Dále bychom Vás chtěli informovat, že v průběhu pořádané akce mohou být z naší strany pořizovány fotografie a audiovizuální (kamerové) záznamy. Tyto záznamy nijak dále nezpracováváme (např. za účelem identifikace návštěvníků), pouze je využíváme jako takové pro marketingové účely naší společnosti nebo také dalšího marketingového partnera, se kterým je akce společně pořádána. To znamená, že fotografie z takové akce můžeme zveřejnit na našich webových stránkách a blogu či na našich veřejných účtech sociálních sítí (Facebook, Instagram, Twiter, Google+, LinkedIn) nebo v tištěných a elektronických marketingových materiálech, případně je můžeme předat k obdobnému použití našemu marketingovému partnerovi. Jak fotograf, tak kameraman budou zřetelně na pořádané akce označeni. Pokud nemáte zájem být fotografováni nebo natáčeni pro marketingové účely, prosíme zvažte proto účast na takové akci. Informace týkající se pořizování fotografií a dalších záznamů vždy obdržíte ještě v místě konání akce.

X. Pravidla používání fotostánku „CEWE PÁRTY BOX“

 • Na našich akcích také často můžete najít speciální fotostánek, kde Vám rádi uděláme veselou párty fotku s Vaší rodinou nebo přáteli. Fotografie jsou zpracovávány pouze pro Vaše použití přímo na místě pomocí příslušného softwaru, který umožňuje, abychom Vám přímo fotografii vytiskli nebo abyste si ji stáhli přímo do mobilu ihned po jejím pořízení. Fotografie jsou uchovávány v softwaru pouze po velmi krátkou omezenou dobu. Pokud si ji nestáhnete včas nebo nenecháte vytisknout, bude nenávratně smazána. Prosíme také, abyste si vždy stáhli pouze fotografii, na které jste vyobrazeni.

XI. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

 • Společnost CeWe Color, a.s. si váží Vás a Vašich osobních údajů, a proto dlouhodobě prosazujeme jejich ochranu a zabezpečení před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem. Za tímto účelem jsme proto přijali celou řadu organizačních, technických a bezpečnostních opatření.

XII. Jaká jsou Vaše práva jako subjektu údajů?

 • pokud jste nám předali své osobní údaje, máte vůči nám ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:
 • právo odvolat kdykoliv výslovně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (u obchodních sdělení)
 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po nás informaci o zpracování svých osobních údajů
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo vznést vůči nám námitku proti zpracování osobních údajů, a to kterýmkoliv způsobem uvedeným výše v bodě 3
 • vedle toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.