Stav objednávky
Informace
Zákaznická linka
+ 420 272 071 200

Compliance

Pravidla

Základní hodnoty a pravidla – poslání koncernu CEWE Group

Vždy jednáme v souladu s národními a mezinárodními právními předpisy stejně jako se všeobecně platnými etickými zásadami. Toto jsou pravidla vystihující naši korporátní kulturu, kterou tvoří integrita, důvěra a zodpovědnost.

Prohlášení k našemu poslání

Dosáhnout cíle čestně, důvěryhodně a spolehlivě Společnost CEWE Group je přední poskytovatel fotoslužeb a má v rámci Evropy vůdčí postavení v oblasti průmyslových vyvolávacích technologií. Naším záměrem je tuto pozici na trhu obhájit a pole působnosti dále rozšiřovat. Tohoto cíle chceme dosáhnout pouze díky vlastní výkonnosti, čestnosti a správným obchodním postupům. Středobodem všech našich kroků je zaměření na zákazníka, kvalita produktů, nejvyšší stupeň inovací a udržení dobré pověsti společnosti. Naše dobrá pověst je základním kamenem úspěšné spolupráce. CEWE Group jedná a bude jednat zodpovědným, strategicky důmyslným a hospodárným způsobem. Naším cílem je přesvědčovat zákazníky prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců a vysoce kvalitních produktů. K tomu se pojí důsledná loajalita našich zaměstnanců, kteří na sebe berou odpovědnost i v rámci svých soukromých životů. Každý se na společné věci nějak podílí. Cítíme se být zavázáni k vytvoření spravedlivého pracovního prostředí − členové podnikového personálu jsou naší největší předností.

Podnikatelský duch a porozumění managementu

Naše korporátní kultura je založena na partnerství a respektu k jednotlivci. Garantem kvality, efektivity, inovace a růstu jsou dobře informovaní a motivovaní zaměstnanci, kteří se ztotožňují se společností a jejími základními hodnotami. Management na bázi partnerství je založen na vzájemné důvěře, respektu ke každému jednotlivci a na principu delegované zodpovědnosti. Vůle k loajalitě vůči personálu je v rámci společnosti jasně patrná. Vedení společnosti, seniorní pracovníci a členové personálu jsou pevně přesvědčeni o tom, že je žádoucí vytvořit kompatibilitu mezi prací a rodinnými záležitostmi. Naši zaměstnanci mají maximální možnou svobodu, podílejí se na rozhodovacích procesech a na zajištění ekonomického úspěchu společnosti v rámci kontextu jejich zodpovědnosti. Vedení našeho koncernu zaštiťují generální ředitelé a zodpovědní lidé, kteří mají s podnikáním bohaté zkušenosti. Mají rozsáhlou svobodu rozhodování a berou na sebe úplnou zodpovědnost. Na oplátku od našeho personálu očekáváme ztotožnění se s našimi záměry a prokázání věrnosti v zájmu celé společnosti.

Obchodní partneři a konkurenti

Vztahy s našimi obchodními partnery jsou založeny na čestnosti, důvěře a spolehlivosti. Jsme spolehlivým partnerem a očekáváme, že se ve všech aspektech obchodování bude jednat podle příslušných právních a jiných předpisů. Proto nejsme ochotni akceptovat jakékoli chování, které by ohrožovalo anebo bylo v rozporu s naší integritou. Je naší povinností zastávat čestnou soutěž a zároveň klást velký důraz na inovativní kvalitu a výkon. Společnost odmítá ilegální dohody či podvodné nabídky. V důsledku toho nechceme vyhrávat zakázky přislibováním neoprávněných benefitů.

Společenská zodpovědnost

Naši akcionáři vnímají vlastnictví jako závazek vůči společnosti. Podle jejich názoru je firma legitimizována společenským přínosem. Náš koncern a jeho zaměstnanci dodržují právo a legislativu. Chovají se zodpovědným způsobem jak interně, tak externě a řídí se etickými zásadami, které zahrnují čestnost, integritu, loajalitu, toleranci a transparentnost. Zavazujeme se ochraňovat naše zaměstnance a životní prostředí a činíme tak skrze udržitelnost vlastního rozvoje. Je v tom také zahrnuta společenská zodpovědnost a dodržování nejvyšších etických standardů. Dále striktně odmítáme produkty, na jejichž výrobě se nezákonně podílejí děti.

Závazek

Naše korporátní zásady jsou předmětem neustálého přezkoumávání a vývoje. Očekáváme, že se všichni zaměstnanci budou těchto zásad a základních hodnot držet a že budou vždy jednat v souladu s nimi. Je povinností řídících pracovníků a manažerů jít všem příkladem.

Zásady chování

Transparentní a zodpovědný management

Tento kodex chování je povinný pro všechny zaměstnance a přidružené společnosti. V případě, že národní zákony stanovují striktnější pravidla a nařízení pro zahraniční filiálky, dostanou taková práva přednost. Kodex chování vychází z etických hodnot a korporátních zásad naší společnosti, jejichž hlavními prvky jsou integrita a loajálnost. Považujeme se za čestného člena podnikatelského prostředí, a proto cítíme povinnost řídit se nejpřísnějšími etickými standardy. Cítíme velkou míru zodpovědnosti k našim zákazníkům. Naši zákazníci i obchodní partneři v nás mohou mít důvěru. Znamená to, že se vždy řídíme zákony a legislativou, jsme čestní v rámci hospodářské soutěže a také jsme spolehlivým partnerem. Jsme přesvědčeni, že to je jediný způsob, jak zajistit konkurenceschopnost, trvalé zaměstnanecké příležitosti a ekonomický úspěch. Kodex chování nemůže a ani neupravuje vše. Obsahuje zásady a minimální standardy závazné pro všechny zaměstnance, kteří jsou povinni je uvádět do praxe. Kromě toho také povzbuzujeme všechny, kteří s námi spolupracují, aby se těmito principy řídili.

Kodex chování by měl implementovat naše zásady chování:
- Integrita a správné chování určují naše jednání.
- Naše jednání formuje společný cíl zabezpečit a rozšířit vedoucí pozici CEWE Group jakožto předního poskytovatele fotoslužeb v Evropě.
- Udržujeme profesionální obchodní vztahy a vyhýbáme se nekalým praktikám.
- Snažíme se vyvarovat střetů zájmů CEWE Group s těmi osobními.
- Nakládáme důvěrně s obchodními informacemi a provozními tajemstvími. - Netolerujeme jakékoli zneužití pozice ve prospěch zájmů individuálních, třetí strany, případně pokud by měla být poškozena pověst CEWE Group.

1. Zásady jednání se zaměstnanci, zákazníky a obchodními partnery

CEWE očekává, že se se všemi zaměstnanci, zákazníky a obchodními partnery bude jednat čestně a že budou respektována jejich práva a soukromí. Nelze dělat rozdíly na základě pohlaví, rasy, postižení, původu, věku nebo sexuální identity. Naše společnost netoleruje sexuální obtěžování stejně jako šikanování a jiné druhy nátlaku. Známky takového chování zahrnují pomlouvání člena personálu nebo jeho rodiny, šíření pomluv, ponižování, obtěžování, zneužívání, chování nadřízených, které poškozuje lidskou důstojnost nebo čest, pohrdavé chování nadřízených nebo kolegů a záměrné zadržování informací potřebných k výkonu práce. Kdokoli, koho se výše uvedené týká, má právo být vyslyšen nadřízeným, vedením společnosti anebo pracovníky HR oddělení.

2. Vyhýbání se střetu zájmů

2.1 Zásady
Osobní a obchodní zájmy je potřeba striktně oddělovat. Není možné využívat obchodních kontaktů ku prospěchu vlastnímu, třetí strany nebo ke škodě společnosti. V případě pochybností je personál povinen obrátit se na svého nadřízeného, aby nedošlo ke střetu zájmů. Musí kontaktovat svého nadřízeného, HR oddělení anebo specialistu na dodržování právních norem a s dotyčným se poradit. Každý člen personálu se také může obrátit na závodní radu anebo ombudsmana. Aby se členové personálu vyhnuli střetu mezi zájmy společnosti a svými osobními, měli by se zcela zdržet využívání služeb obchodních partnerů CEWE Group pro své soukromé účely. Pokud by se zpětně přišlo na to, že někdo využil služeb nebo zboží obchodního partnera CEWE Group pro své osobní účely, musí celou záležitost okamžitě prozkoumat specialista pro dodržování právních norem.

2.2 Střet zájmů v rámci druhotného zaměstnání
Zaměstnanci CEWE jsou povinni nechat si schválit jakýkoli poloviční úvazek HR oddělením nebo výkonnou radou. CEWE zruší nebo odmítne jakýkoli poloviční úvazek, který by narušoval práci pro CEWE a/nebo porušoval zákonem stanovené zaměstnanecké povinnosti. Není dovolen poloviční úvazek u konkurenční společnosti nebo u obchodního partnera, jelikož by mohlo dojít ke střetu zájmů.

2.3 Střet zájmů v rámci akciového podílnictví
Značné akciové podílnictví ve společnostech z přímého obchodního prostředí (to zahrnuje konkurenční společnosti, zákazníky a dodavatele) je povoleno pouze s písemným souhlasem výkonné rady CEWE. V případě, že blízký člen rodiny disponuje značným akciovým podílnictvím v konkurenční firmě, u zákazníka nebo dodavatele, musí o tom být CEWE informováno.

3. Nakládání s obdrženými dary

Výrobci a dodavatelé se vybírají pouze na základě spravedlivé soutěže, ve které se bere v potaz cena, kvalita a udržitelnost jejich služeb. Totéž se vztahuje i na další obchodní partnery a poskytovatele služeb. Členové personálu CEWE Group mají zakázáno požadovat benefity či slibovat nebo přijímat sliby od třetích stran, se kterými chce CEWE Group navázat obchodní vztahy.

3.1 Dary nebo benefity podobného rázu
Další výhody stejného typu zahrnují finanční nabídky, zboží zdarma nebo se slevou, jiné slevy, pozvánky na výlety, případně bezplatné vstupy na speciální události. Všichni členové CEWE musí vždy takové dary odmítnout. Pokud by odmítnutí bylo v rozporu se slušností, musí být dary odevzdány vedoucímu pracovníkovi, HR oddělení nebo specialistovi na dodržování právních norem. Následně budou použity jako dary charitativním organizacím nebo na aukcích v zaměstnaneckých kruzích, případně k jiným korporátním účelům. Nabídky dalších benefitů musí zaměstnanci hlásit zodpovědnému vedoucímu. Ve výjimečných případech může vedení povolit odchylku od tohoto pravidla. Přijímání hotovosti je bez výjimky zakázáno. Obchodní partneři nebo třetí strany nemohou platit osobní výlety spojené se služebními cestami nebo služební cesty jako takové. Tyto musí být bez výjimky placeny v souladu s příslušnými předpisy o cestovních výdajích.

3.2 Pracovní obědy a pozvánky
Pracovní obědy či večeře, místo konání, podstata, četnost a rozsah, který představuje všední obchodní zpestření, tzn., že jde o opodstatněný obchodní záměr, jsou povoleny, pokud je pozvání dobrovolné a v rámci běžné obchodní spolupráce. Účastníci by se nicméně měli vyhnout jakémukoli podezření z ovlivňování obchodních rozhodnutí, která jsou proti pravidlům. Od všech členů personálu se očekává, že budou v tomto ohledu znát přijatelnou míru. Pozvánky od obchodních partnerů nebo poskytovatelů služeb na jiné události (např. sportovní nebo kulturní, obchodní veletrhy, akce spojené s představením produktu, semináře, tréninkové kurzy atd.) jsou povoleny, pouze pokud je jejich rozsah v souladu s běžným pracovním rámcem. Nadřízený musí dopředu odsouhlasit každý individuální případ. CEWE musí uhradit všechny cestovní výdaje, včetně nákladů na ubytování. Členové managementu mohou přijímat pozvání na události včetně vhodné doprovodné zábavy v případě, že jde o obchodní záměry, které jsou ku prospěchu zájmu CEWE Group.

4. Benefity obchodním partnerům

Obchodním partnerům nesmějí být předávány žádné finanční nebo jiné benefity, které by nepříznivě ovlivnily obchodní úsudek příjemce anebo vyvolaly střet zájmů.

4.1 Dary nebo jiné benefity třetím stranám
Obchodním partnerům nemohou být nabízeny, slibovány či povolovány žádné benefity. Mohou obdržet dary uvážené materiální hodnoty v rozmezí běžného obchodního vztahu. Příjemce je nesmí vnímat jako benefit, jelikož by to mohlo ovlivnit jeho obchodní rozhodnutí ve prospěch dárce. Pozornosti nesmějí přesáhnout hodnotu 50 eur za osobu a kalendářní rok. Odchylky od tohoto pravidla musí být předem schváleny vedením společnosti nebo specialistou na dodržování právních norem.

4.2 Zábava
CEWE povoluje pracovní obědy a večeře, jejich místo konání, podstatu a rozsah, který představuje běžné pracovní zpestření, tzn., že mají opodstatněné obchodní účely. Detaily jsou obsaženy v nařízeních o výdajích.

4.3 Postoj vůči veřejným činitelům
Je povinností řadujících politických úředníků a představitelů místních orgánů nebo veřejných institucí dohlížet na dodržování veřejného blaha. Z těchto důvodů jsou povoleny pouze dary, které se hodí k dané situaci, odpovídají obvyklým společenským pravidlům slušnosti a žádným způsobem nesnižují úctu k příslušnému úřadu nebo politické činnosti (např. kytice nebo láhev vína k narozeninám, služebnímu výročí či k odchodu z úřadu).

5. Dárcovství/sponzorství

CEWE Group sponzoruje společenské, kulturní, sportovní nebo vědecké neziskové organizace v rámci toho, co je ve společnosti považováno za přijatelné. Nesponzoruje však přímo ani nepřímo politické strany nebo nadace s nimi spojené.

6. Boj s korporátní kriminalitou a korupcí

CEWE se staví proti všem formám korupce a s ní spojených trestných činů. Naše společnost korupci striktně zavrhuje. Doslovně chápeme korupci jako zneužití moci osobou pro vlastní prospěch. Z právnického hlediska jsou to trestné činy úplatkářství, korupce, přijímání a poskytování benefitů (§ 331–334 trestního zákoníku). Úplatkářství a korupce během obchodních transakcí představují stíhatelné činy, za něž hrozí pokuta anebo odnětí svobody až na tři roky a v závažných případech až na pět let.

CEWE bojuje s korupcí a usiluje o její předcházení vhodnými organizačními opatřeními a pravidly pro zaměstnance. Společnost udělá vše, aby odhalila korupci a s ní spojené trestné činy, ať už se týkají kohokoli. V případě, že by byl členovi personálu nabídnut úplatek, musí okamžitě celou záležitost oznámit nadřízenému a/nebo specialistovi na dodržování právních norem.

Členové personálu, kteří někoho podezírají z korupce, jiných trestných činů či závažných nekalých praktik, musí svoje domněnky oznámit. Kontaktními osobami jsou přímý nadřízený, specialista na dodržování právních norem a ombudsman, kterého CEWE pověřilo řešením otázek boje proti korupci. Jedna z těchto osob si zaznamená informace o okolnostech možné korupce, které bude striktně držet v tajnosti z důvodu povinnosti ohledně zachování mlčenlivosti. Následně předá informace specialistovi na dodržování právních norem, pokud s tím bude informátor výslovně souhlasit. Identita informátora nebude prozrazena, pokud si nebude přát jinak.

7. Veřejné vystupování

Společnost zcela vítá jakékoli angažování se ve veřejných nebo neziskových organizacích, sdruženích či veřejných funkcích na komunální, případně meziregionální úrovni. To vše za předpokladu, že účast nebo čestné členství nenarušuje pracovní závazky a je v souladu s pozicí ve společnosti. Jakákoli taková účast musí být odsouhlasena nadřízeným nebo HR oddělením.

Veřejná prohlášení týkající se společnosti, která poskytuje vedení během rozhovorů, diskusí nebo v rámci publikování, musí dbát na zájmy a cíle společnosti vztahující se k načasování, rámci a obsahu. V každém případě musí být veškerá veřejná prohlášení odsouhlasena ředitelstvím. V případě kontaktu s médii musí obsah sdělení odsouhlasit také zaměstnanci, kteří zodpovídají za korporátní komunikaci.

8. Ochrana majetku a dat společnosti, povinnost zachování mlčenlivosti

Každý zaměstnanec CEWE se zavazuje zodpovědně nakládat s majetkem společnosti a chránit ho před ztrátou, poškozením nebo nesprávným používáním. Kromě materiálního vybavení, jako jsou počítače, stroje atd., se toto týká i nemateriálních věcí typu důležitých informací, obchodního tajemství, patentů a ochranných známek. Vybavení a další majetek společnosti se nesmí používat pro soukromé účely ani se nesmí odnášet z budov společnosti bez povolení nadřízeného. Použití notebooků, telefonů atd. je specifikováno ve zvláštním předpisu o použití IT techniky.
Členové personálu musí zachovat absolutní mlčenlivost ohledně provozních a obchodních tajemství jak během výkonu práce, tak i po odchodu ze společnosti.

9. Zneužití důvěrných interních informací při obchodování s cennými papíry

Lidé seznámení s důvěrnými firemními informacemi CEWE Group nemohou obchodovat s cennými papíry společnosti. Důvěrnými interními informacemi se myslí takové, které nezná veřejnost a mohly by ovlivnit rozhodnutí investorů koupit, prodat nebo si podržet podíl ve společnosti (§ 13 a 14 zákona o obchodu s cennými papíry, WpHG).

CEWE Group disponuje seznamem všech lidí, kteří potenciálně znají důvěrné interní informace společnosti. Důvěrné interní informace nemohou být neautorizovaným způsobem předávány lidem vně CEWE Group (žurnalistům, finančním analytikům, zákazníkům, konzultantům, členům rodiny nebo přátelům). Relevantní informace by měly být zabezpečeny, aby se k nim nedostaly neoprávněné osoby.

10. Firemní kultura a kodex chování

10.1 Pravidla kodexu chování a následky v případě jejich porušení
Během každodenní pracovní činnosti je každý člen personálu zodpovědný za plnění pravidel a nařízení kodexu chování. Vedení společnosti má zvláštní povinnost dodržovat zásady exemplárním způsobem a být příkladem čestného a loajálního chování. Dále se musí vedení postarat o to, aby byl kodex chování implementován na každodenní bázi.
Jestliže kterýkoli člen personálu poruší kodex chování, čekají ho sankce v souladu se zaměstnaneckými předpisy, nebo dokonce propuštění. Pokud by společnost utrpěla porušením kodexu chování škody, bude od zodpovědné osoby požadována náhrada v rámci právních možností. V případě podezření z kriminální činnosti budou vznesena obvinění.

10.2 Kontaktní osoby pro zodpovězení otázek ohledně kodexu chování
Členové personálu by měli kontaktovat přímého nebo jiného vyššího nadřízeného v případě, že mají ke kodexu chování jakékoli otázky nebo si nejsou jistí, jak se jím správně řídit. Pokud se nelze obrátit na nadřízeného nebo si to zaměstnanec nepřeje, může kontaktovat HR oddělení, specialistu na dodržování právních norem nebo člena závodní rady. Každý člen personálu se také může bezplatně obrátit na našeho ombudsmana.

Závěrečná ustanovení

V případě, že se v jednotlivých smlouvách o zaměstnaneckém poměru vyskytují další nařízení, uchová se jejich platnost a budou aplikována. Musí se dohlížet na dodržování všech souvisejících pracovních pravidel. Pokud si to vyžádá situace, bude se na základě zkušeností kodex chování dále vyvíjet a zlepšovat. Proto by měl být neustále kontrolován a revidován.